Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Nawigacja

 • Ochrona danych osobowych

Treść strony

 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Powiatowy Urząd Pracy
  w Kamieniu Pomorskim przy ul. Topolowej 5, 72-400 Kamień Pomorski.
  Kontakt jest możliwy za pomocą telefonu: (91) 38 20 285;
  adresu e-mail: sekretariat@pupkamienpomorski.pl
   
 2. Administrator  Danych  wyznaczył  Inspektora  Ochrony Danych. W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych poprzez adres e-mail: iod@moruslegal.pl,
  za pomocą telefonu: +48 667 637 315 lub pod adresem wskazanym w pkt. 1
   
 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji czynności urzędowych tj.:
  • wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia;
  • wykonywania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi w związku z realizowaniem zadań przez Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e Rozporządzenia.
  • w celu realizacji zadań wynikających z art. 33 ust.1 i 2 oraz art. 35 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach   rynku   pracy   (t.j. Dz.U.  z  2017  r.  poz.1065 z  późn.zm.)  oraz  aktów wykonawczych do tej ustawy  w szczególności Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych
   i poszukujących pracy (Dz. U. z 2012 r., poz. 1299),
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej, Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców. Odbiorcami danych mogą być:
  • podmioty upoważnione do odbioru Państwa danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;
  • podmioty, które przetwarzają Państwa dane osobowe w imieniu Administratora, na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).
 5. Państwa dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania,
  w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa i zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim o ile przepisy szczegółowe nie określą innego terminu przechowywania
   
 6. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 Rozporządzenia;
  • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 Rozporządzenia;
  • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 Rozporządzenia;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 Rozporządzenia;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 Rozporządzenia.
 7. W przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody (tj. art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia), przysługuje Państwu prawo do cofnięcia jej w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
   
 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
   
 9. Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim. Przy czym podanie danych jest:
  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Państwa zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy oraz z brakiem możliwości realizacji zadań określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
 10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.

(Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych oraz z zasadami archiwizacji).

 

 • opublikował: Administracja i aktualizacja
  data publikacji: 2018-06-20 12:45
 • zmodyfikował: Administracja i aktualizacja
  ostatnia modyfikacja: 2019-05-08 09:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 433
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-05-08 09:11

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

ul. Topolowa 5

NIP: 986-00-24-252/ Regon: 811936366
 

Dane kontaktowe

tel. +48 91 3820285
fax: +48 91 3820285 wew.21
e-mail:

Godziny urzędowania

poniedziałek - czwartek: 07:30 - 15:30
piątek: 07:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 452103
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-05-09 08:22

Stopka strony