Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Programy Rynku Pracy

Oferta podstawowa

 

W Informatorze prezentowane są następujące programy rynku pracy:

· pośrednictwo pracy
· poradnictwo zawodowe
· klub pracy
· szkolenia
· pożyczki
· prace interwencyjne
· roboty publiczne
· programy specjalne

POŚREDNICTWO PRACY

Ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia, a pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników. Pośrednictwo pracy realizowane jest w różnych formach:

POŚREDNICTWO PÓŁOTWARTE

Informacje o wolnych miejscach pracy są dostępne dla większej liczby kandydatów do pracy, bez informacji umożliwiających identyfikację pracodawcy. Kandydaci do pracy, po rozmowie kwalifikacyjnej z pośrednikiem pracy, kierowani są do pracodawcy, który dokonuje wyboru pracownika.

POŚREDNICTWO OTWARTE

Oferta pracy eksponowana w miejscach publicznych jest specjalnie, szczegółowo opracowana; osoby zainteresowane same kontaktują się z pracodawcą, który przeprowadza rozmowy kwalifikacyjne i wybiera pracowników.

POŚREDNICTWO SZYBKIE

Ma zastosowanie, gdy pracodawca potrzebuje pracownika "od zaraz", niezależnie od kwalifikacji kandydatów; pracodawca wybiera pracowników spośród dużej liczby kandydatów.

POŚREDNICTWO PRACY NA STANOWISKA WYMAGAJĄCE SZCZEGÓLNYCH PREDYSPOZYCJI PSYCHOFIZYCZNYCH

Dokonywane jest w przypadku poszukiwania przez pracodawców kandydatów do pracy, w stosunku do których istnieją specjalne wymagania. Dobór kandydatów polega na przeprowadzeniu specjalistycznych badań przydatności zawodowej (za zgodą kandydata). Wyboru pracownika dokonuje pracodawca.

GIEŁDY PRACY

Organizowane są w sytuacji, gdy istnieje potrzeba spotkania pracodawcy z większą grupą poszukujących pracy, najczęściej w tym samym zawodzie; urzędy pracy przekazują informację o giełdzie, terminie i miejscu spotkania. Pracodawcy pracowników wybierają spośród uczestników giełdy.

TARGI PRACY

Spotkania większej ilości praco-dawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy, trwające 1-2 dni, oferujące na specjalnych stoiskach zorganizowanych przez pracodawców - różne miejsca pracy.

SKLEPY Z PRACĄ

Działają na zasadzie udostępniania ofert pracy w takim miejscu miasta, gdzie występuje intensywny ruch pieszy; celem sklepu jest zwiększenie dostępu pracodawców i poszukujących pracy do ofert pracy, bez konieczności wizyty w urzędzie pracy.

KRAJOWA BAZA OFERT PRACY

Jest internetowym bankiem ofert pracy o zasięgu ogólnopolskim, umożliwiającym szybką wymianę i korzystanie z informacji o ofertach pracy między województwami.

PORADNICTWO ZAWODOWE

Ma na celu pomoc osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w planowaniu i organizowaniu ich życia zawodowego poprzez udzielanie informacji zawodowych, wskazówek, rad, porad, prowadzenie badań diagnostycznych przydatności zawodowej. Do-radcy zawodowi w urzędach pracy pomagają ludziom mającym trudności z podjęciem lub realizacją decyzji zawodowej, wynikające głównie z braku umiejętności oceny swoich możliwości zawodowych lub korzystania z informacji o rynku pracy. Doradcy zawodowi pomagają również ludziom zaradnym, zamierzającym zmienić zawód lub podjąć działalność gospodarczą. Usługi poradnictwa zawodowego urzędy pracy oferują:

· w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej
· w Salach Informacji i Poradnictwa Grupowego
· na stanowiskach doradców zawodowych

Doradcy zawodowi w urzędach pracy pomogą:

- rozpoznać istniejące trudności w znalezieniu pracy,
- poznać predyspozycje zawodowe,
- wybrać odpowiedni rodzaj pracy lub kierunek szkolenia czy przekwalifikowania,
- zaplanować ścieżkę kariery zawodowej,
- uzyskać szczegółowe informacje o zawodach rynku pracy.

Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formach indywidualnych i grupowych.

U doradcy zawodowego dostępne są:

ZBIORY INFORMACJI ZAWODOWYCH:

Teczki informacji o zawodach, zawierające opisy czynności, zadań, wymagań, dróg kształcenia i podnoszenia kwalifikacji.

Informator o szkołach różnego typu o zasięgu krajowym i lokalnym.

Katalogi jednostek szkolących, zawierające informacje o profilu szkolenia, warunkach, czasie trwania i kosztach.

Informacje o lokalnym rynku pracy, zawierające m.in. dane o bezrobociu w podziale na zawody oraz oferty pracy w zawodach.

Wykazy jednostek doradczych, administracyjnych, prawnych, ekonomicznych, wspomagających uruchomienie działalności gospodarczej.

Inne informatory, poradniki, katalogi, wzory podań, życiorysów, listów motywacyjnych.

Ulotki o zawodach, zawierające skrócone opisy zawodów.

Filmy video: filmy o zawodach; filmy instruktażowe, np. jak rozmawiać z pracodawcą.

PROGRAMY KOMPUTEROWE:

· Program "Doradca 2000", który umożliwia dostęp do różnorodnej informacji zawodowej oraz pomaga przy określaniu preferencji zawodowych
· Komputerowa encyklopedia zawodów
· Multimedialny Informator Edukacyjny

TESTY PSYCHOLOGICZNE I AUTOTESTY:

· Bateria Testów Uzdolnień Ogólnych
· Kwestionariusz Preferencji Zawodowych
· Zestaw do samobadania zainteresowań zawodowych
· Testy inteligencji i osobowości

KLUB PRACY

Oferuje bezrobotnym i poszukującym pracy cykliczne spotkania grupowe, mające na celu naukę praktycznych umiejętności niezbędnych przy poszukiwaniu zatrudnienia.

 Klubie Pracy można:

· nauczyć się techniki aktywnego poszukiwania pracy,
· poznać swoje mocne i słabe strony,
· nabyć umiejętności prowadzenia rozmów z praco-dawcami,
· nauczyć się pisania życiorysu, podania o pracę, listu motywacyjnego, własnej oferty,
· poznać zasady analizowania ofert pracy,
· zdobyć wiarę we własne siły i możliwości.

Uczestnictwo w zajęciach klubu pracy zwiększa szansę na znalezienie pracy, nie tylko dlatego, że zajęcia podnoszą wiarę w siebie, w swoje możliwości, ale także uczą nowych umiejętności i uświadamiają, że warto być osobą aktywną.

Część osób uczestniczących w programie klubu pracy uzyskuje zatrudnienie już w trakcie trwania zajęć, a znaczna liczba zaraz po ich zakończeniu.

INNE PROGRAMY WSPIERAJĄCE ZATRUDNIENIE

Szkolenia polegają na udzieleniu pomocy osobom bezrobotnym i zagrożonym utratą pracy w uzyskaniu kwalifikacji dostosowanych do potrzeb rynku pracy i obejmują:

· przyuczanie do zawodu
· przekwalifikowanie (zmianę zawodu)
· podwyższenie kwalifikacji zawodowych
· naukę umiejętności poszukiwania i uzyskania zatrudnienia

Skierowana na szkolenie może być każda osoba zarejestrowana w urzędzie pracy, która spełnia przynajmniej jeden z poniższych warunków:

- nie ma żadnych kwalifikacji zawodowych,
- ma kwalifikacje niedostosowane do potrzeb rynku pracy,
- utraciła zdolność do wykonywania pracy w dotychczasowym zawodzie,
- jest w okresie wypowiedzenia pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- jest osobą zwolnioną z zawodowej służby wojskowej w wyniku restrukturyzacji i nie ma prawa do świadczeń emerytalno-rentowych w pełnej wysokości,
- jest zatrudniona w zakładzie, którego upadłość ogłoszono (jest w stanie likwidacji),
- otrzymuje świadczenia socjalne przysługujące górnikom,
- pobiera gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
- ma przyznaną przez ZUS rentę szkoleniową;

· okres trwania szkolenia nie powinien być dłuższy niż 6 m-cy;

· koszt szkolenia pokrywany jest z Funduszu Pracy (na wniosek osoby bezrobotnej możliwe jest dofinansowanie szkolenia z innych źródeł);

· w trakcie szkolenia przysługuje dodatek szkoleniowy (o ile osobie bezrobotnej nie przysługuje prawo do innego wyższego świadczenia pieniężnego np. stypendium, dieta);

· inicjatorem skierowania na szkolenie może być urząd pracy lub osoba bezrobotna, jeżeli po szkoleniu ma zapewnione miejsce pracy, możliwe jest także skierowanie na szkolenie z inicjatywy innej organizacji lub instytucji pokrywającej część kosztów tego szkolenia.

Pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej mogą otrzymać

· bezrobotni,
· pracownicy w okresie wypowiedzenia zwalniani z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
· osoby, które otrzymują świadczenia socjalne przysługujące górnikom.

Wysokość pożyczki nie może przekraczać 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Warunki udzielania pożyczki, oprocentowanie oraz warunki spłaty określone są w umowie zawieranej przez starostę z pożyczkobiorcą.

Starosta może również zwrócić pożyczkobiorcy część kosztów szkolenia, konsultacji lub doradztwa w podejmowanej działalności, w wysokości nie przekraczającej przeciętnego wynagrodzenia, po udokumentowaniu tych kosztów przez pożyczkobiorcę, w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Pożyczki na zorganizowanie dodatkowych miejsc pracy dla skierowanych przez urząd pracy bezrobotnych - udzielane pracodawcom

Wysokość pożyczki na utworzenie jednego dodatkowego miejsca pracy nie może przekraczać 20-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pracodawca, któremu udzielono pożyczki, jest zobowiązany do zorganizowania dodatkowych miejsc pracy w terminach określonych w umowie i zatrudniania skierowanych bezrobotnych przez okres co najmniej 24 miesięcy. Pożyczka jest oprocentowana od dnia jej wypłacenia przez urząd pracy. Okres całkowitej spłaty pożyczki nie może przekroczyć 3 lat, z wyjątkiem miejsc pracy w gospodarstwie rolnym (4 lata);

Pożyczki szkoleniowe mogą otrzymać osoby bezrobotne lub żołnierze rezerwy, a ich celem jest umożliwienie podjęcia pracy na stanowiskach wymagających szczególnych kwalifikacji. Wysokość pożyczki nie może przekraczać 4-krotnego przeciętnego wynagrodzenia. Pożyczka jest nieoprocentowana. Okres spłaty pożyczki może wynosić do 18 m-cy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia. Szkolenie finansowane z pożyczki nie powinno trwać dłużej niż 6 m-cy.

Prace interwencyjne polegają na tworzeniu przez pracodawców (przy pomocy urzędów pracy) nowych miejsc pracy dla bezrobotnych. Starosta zawiera umowę z pracodawcą, który zobowiązuje się do zatrudnienia określonej liczby bezrobotnych na czas 6 (lub 12) miesięcy, a w zamian otrzymuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia tych pracowników oraz składki na ubezpieczenie społeczne. Prace interwencyjne pozwalają na okresową aktywizację zawodową bezrobotnych, a szczególnie osób:

· długotrwale bezrobotnych, tj. pozostających bez pracy ponad 12 miesięcy,
· bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci,
· których małżonek jest również bezrobotnym.

Prace interwencyjne stwarzają również szansę na stałe zatrudnienie. Starosta może bowiem przyznać pracodawcy jednorazową refundację, jeżeli:

· skierowanego bezrobotnego po ustaniu prac interwencyjnych, zatrudni na dalsze 6 m-cy, |
· podpisze z bezrobotnym po ustaniu prac interwencyjnych umowę o pracę na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy.

Roboty publiczne to zatrudnienie osoby bezrobotnej w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez samorządy terytorialne, administrację rządową, a także instytucje użyteczności publicznej.

Roboty publiczne są organizowane w szczególności w ramach:

· realizowanych przez gminy, powiaty, województwa, regiony inwestycji infrastrukturalnych
· zadań związanych z opieką społeczną i obsługą bezrobotnych.

Starosta może przyznać zakładowi organizującemu roboty publiczne (na każdego skierowanego bezrobotnego) zwrot części wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Roboty publiczne są skuteczną formą pomocy bezrobotnym i pracodawcom. Podjęcie nawet czasowej pracy zachęca do dalszych poszukiwań, pozwala bezrobotnym uaktywnić się zawodowo - być pracownikiem.

Programami specjalnymi mogą być objęte osoby, które ze względu na niskie lub nieatrakcyjne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe oraz trudną sytuację na lokalnym rynku pracy są zagrożone długotrwałym bezrobociem. Programy specjalne mają na celu:

· inspirowanie zatrudnienia uczestników programu,
· wspieranie tworzenia dodatkowych miejsc pracy dla osób objętych programami,
· aktywizację zawodową uczestników programu.

Programami specjalnymi mogą być objęci:

- bezrobotni,
- pracownicy w okresie wypowiedzenia pracy, z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
- poszukujący pracy otrzymujący świadczenia socjalne lub zasiłek socjalny.

Cechą charakterystyczną programów specjalnych jest możliwość łączenia różnych programów rynku pracy.

Programy specjalne są finansowane ze środków Funduszu Pracy, ale mogą być także finansowane ze środków organizacji i instytucji współdziałających.

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Łukasz Kankowski
    data wytworzenia: 2006-01-11
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-01-11 13:38
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-01-12 11:35

drukuj całą stronę

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10791
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-01-12 11:35:05