Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim.

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-13. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-29.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Wśród opublikowanych dokumentów 22 plików PDF nie zawiera warstwy tekstowej - pliki będą sukcesywnie poprawiane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-03-10. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2023-03-29.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Kawiecka, statystyka@pupkamienpomorski.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 91 38 20 285 w. 32, +48 509 373 154. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim, ul. Topolowej 5 w Kamieniu Pomorskim

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Instytucja znajduje się na parterze i pierwszym piętrze budynku.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

Budynek, w którym znajduje się siedziba Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim, jest częściowo przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych ruchowo. Przed drzwiami głównymi znajdują się 1 stopień schodowy oraz podjazd dla wózków inwalidzkich przy wejściu do budynku i podjeździe - brak poręczy. Za drzwiami głównymi znajduje się przedsionek oraz kolejne drzwi wejściowe na klatkę schodową, na której znajduje się 9 schodów (wyposażonych w poręcz), prowadzących na parter urzędu. Stopnie schodów, znajdujące się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kamieniu Pomorskim, na parterze i na pierwszym piętrze oznaczono żółto-czarnymi taśmami (na pierwszym i ostatnim stopniu schodów). Budynek nie posiada windy. Dla osób na wózkach inwalidzkich przystosowany jest parter budynku, gdzie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych (po prawej stronie od drzwi wejściowych na parter budynku).

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim dla klientów poruszających się na wózkach inwalidzkich lub ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, dla których wejście do budynku może stanowić barierę architektoniczną, która uniemożliwi skorzystanie z usług instytucji, posiada dostęp alternatywny. Urząd dysponuje schodołazem lub zobowiązuje się do wyznaczenia osoby wspomagającej, która pomoże pokonać istniejące bariery architektoniczne. W przypadku kiedy, osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich lub mające trudności z samodzielnym poruszaniem się, niekoniecznie chcą skorzystać z pomocy schodołaza, mogą nawiązać kontakt z pracownikiem urzędu poprzez zamontowany włącznik sygnalizacji dźwiękowej, który jest oznaczony znakiem dla osób niepełnosprawnych (włącznik znajduje się w przedsionku budynku po lewej stronie). Słysząc dźwięk sygnalizacji, pracownik dostaję informacje o konieczności obsługi osoby z niepełnosprawnością ruchową i schodzi do klienta. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim nie posiada parkingu ani miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Istnieje możliwość obsługi klienta przez wyznaczonego pracownika posiadającego ukończony kurs Polskiego Języka Migowego (PJM) I i II stopnia.

W celu skorzystania z takiej usługi należy umówić się na spotkanie poprzez zgłoszenie zapotrzebowania na adres: sekretariat@pupkamienpomorski.pl. Po otrzymaniu zgłoszenia w terminie trzech dni roboczych zostanie wysłana wiadomość zwrotna z proponowanym terminem spotkania.

Dodatkowo w przypadku potrzeby skorzystania z usługi tłumacza PJM, SJM, SKOGN dla osoby będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 511) osoby posługujące się językiem migowym chcące umówić się na spotkanie z pracownikiem urzędu, proszone są o przesłanie swojego zgłoszenia na adres poczty elektronicznej: sekretariat@pupkamienpomorski.pl lub na numer faksu: +48 91 38 20 258 wew. 21. Zgłoszenie powinno zawierać informacje o preferowanej metodzie komunikacji (PJM, SJM, SKOGN) oraz krótki opis sprawy, której spotkanie będzie dotyczyło.

Powyższe zgłoszenie należy przesłać na minimum 3 dni robocze przed planowaną wizytą w urzędzie (z wyłączeniem sytuacji nagłych). Pracownik komórki merytorycznej, po uzgodnieniu terminu z osobom posługującą się językiem migowym, zawiadamia zgłaszającego o terminie i sposobie załatwienia sprawy. Urząd, w przypadku braku możliwości realizacji świadczenia we wskazanym lub uzgodnionym z uprawnionym terminie, zawiadamia wraz z uzasadnieniem osobę uprawnioną, wskazując możliwy termin realizacji świadczenia lub wskazując na inną formę realizacji uprawnień. Świadczenie jest bezpłatne.

Kontakt z urzędem możliwy jest za pośrednictwem następujących środków komunikacji:

 • telefonicznie na numer: +48 91 38 20 285 w. 12, +48 509 367 993,
 • faksem na numer: +48 91 38 20 285 w. 21,
 • pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@pupkamienpomorski.pl,
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania,
 • listownie na adres: Powiatowy Urząd Pracy, ul. Topolowa 5, 72-400 Kamień Pomorski.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2021-03-10 13:56

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21941
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-03-04 17:22:33