Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Nawigacja

  • Powiatowa Rada Rynku Pracy

Treść strony

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Opiniuje, m.in.:
1)  celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:

a)    liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
b)    zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
c)    koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;

2)  proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
3)  celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych, zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Członków rad rynku pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, zgodnie z następującym trybem:

  • minister właściwy do spraw pracy (marszałek województwa, starosta) w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji, o zgłoszenie kandydata do rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia;
  • do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.


Starosta informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Powatowa rady rynku pracy, wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji.

W przypadku, gdy powiatowy urząd pracy realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na obszarze przekraczającym granice powiatu, tworzy się jedną powiatową radę rynku pracy, która jest powoływana przez starostę sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy w porozumieniu ze starostą powiatu dotującego.

Członek rady rynku pracy może zostać odwołany:
1)  na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
2)  z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa lub starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.

Organizację i tryb działania rad rynku pracy oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego określa rozporządzenie.

 

Podstawa prawna

Art. 22 ust. 5 i 6, art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1482 ze zm.)

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 630)

 

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2016-06-17 13:55
  • zmodyfikował: Administracja i aktualizacja
    ostatnia modyfikacja: 2019-10-31 12:28

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4999
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-10-31 12:28

Powiatowy Urząd Pracy w Kamieniu Pomorskim

ul. Topolowa 5

NIP: 986-00-24-252/ Regon: 811936366
 

Dane kontaktowe

tel. +48 91 3820285
fax: +48 91 3820285 wew.21
e-mail:

Godziny urzędowania

poniedziałek - czwartek: 07:30 - 15:30
piątek: 07:00 - 15:00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 523046
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2021-01-26 14:26

Stopka strony