Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowego Urzędu Pracy w Kamieniu Pomorskim

Wyszukiwarka

Odnośniki

Treść strony

Powiatowa Rada Rynku Pracy

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczymi starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Opiniuje, m.in.:

 1. celowość realizacji programów specjalnych, biorąc pod uwagę w szczególności:
  • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
  • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
  • koszty realizacji programu specjalnego, w tym poszczególnych przedsięwzięć;
 2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych;
 3. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a, biorąc pod uwagę w szczególności: kryteria doboru bezrobotnych, zakładane efekty realizacji Programu Aktywizacja i Integracja.

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę spośród działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej i organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Członków rad rynku pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje, zgodnie z następującym trybem:

 • minister właściwy do spraw pracy (marszałek województwa, starosta) w formie pisemnej zwraca się do organów i organizacji, o zgłoszenie kandydata do rady rynku pracy w terminie 15 dni roboczych od dnia otrzymania zaproszenia;
 • do zgłoszenia organy i organizacje załączają opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy.

Starosta informuje organy i organizacje, w terminie 30 dni roboczych od dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, o terminie posiedzenia inaugurującego.

Starosta może powoływać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

Starosta może zapraszać do udziału w posiedzeniach rady rynku pracy przedstawicieli organów, organizacji i instytucji niereprezentowanych w radzie rynku pracy, bez prawa udziału w podejmowaniu rozstrzygnięć.

Powiatowa rady rynku pracy, wybiera spośród swoich członków przewodniczącego na czas trwania kadencji.

W przypadku, gdy powiatowy urząd pracy realizuje zadania z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej na obszarze przekraczającym granice powiatu, tworzy się jedną powiatową radę rynku pracy, która jest powoływana przez starostę sprawującego zwierzchnictwo nad powiatowym urzędem pracy w porozumieniu ze starostą powiatu dotującego.

Członek rady rynku pracy może zostać odwołany:

 1. na wniosek organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady;
 2. z inicjatywy odpowiednio ministra właściwego do spraw pracy, marszałka województwa lub starosty, po zasięgnięciu opinii organu lub organizacji, które zgłosiły jego kandydaturę na członka rady.

Kadencja rad rynku pracy trwa 4 lata.

Organizację i tryb działania rad rynku pracy oraz tryb finansowania kosztów szkoleń członków rad, mając na względzie zapewnienie efektywnego dialogu społecznego określa rozporządzenie.

Podstawa prawna:

 • art. 22 ust. 5 i 6, art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2021 r. poz. 1100 z późn. zm.),
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014 r. poz. 630).

Uwaga! Po najechaniu i naciśnięciu kursorem myszki lub klawiaturą komputerową na aktywny link roporządzenie zostaną Państwo do niego przekierowani. Otworzy się w osobnym oknie – gotowy do pobrania. Ten sam dokument można pobrać, klikając na załącznik umieszczony pod treścią akapitu. Załącznik jest dostępny cyfrowo, zapisany w formacie PDF z funkcją OCR.

drukuj (Powiatowa Rada Rynku Pracy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Lucyna Rząsa, Klaudia Szabat
  data wytworzenia: 2021-09-02
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-06-17 13:55
 • zmodyfikował: Klaudia Szabat
  ostatnia modyfikacja: 2021-09-02 08:54

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rady rynku pracy

drukuj (Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie rady rynku pracy)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Klaudia Szabat
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Klaudia Szabat
  data publikacji: 2021-08-23 10:33
 • zmodyfikował: Klaudia Szabat
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-23 10:37

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 24406
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-09-02 08:54:17